Strona główna

Radioamator 1959/11

Radioamator, listopad 1959 r., rok IX, Nr 11

[Zawartość (PDF)]

 • A.S. Popow - radioelektronika i postęp (1)
  W związku z przypadającą w bieżącym roku 42 z kolei rocznicą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej zamieszczamy w niniejszym numerze szereg publikacji dotyczących osiągnięć przodującej techniki radzieckiej w dziedzinie radia, telewizji i elektroniki.
  Tym skromnym przyczynkiem informacyjnym, stanowiącym cząstkowe tylko odbicie twórczych przemian na polu radzieckiej nauki i techniki pragniemy zwrócić uwagę Czytelników choćby tylko na dwa zasadnicze aspekty. Mianowicie: - Rewolucja techniczna, jaka się dokonała w Kraju Rad i jej dzisiejsze zdobycze - zrodziły się w burzy wielkiego wydarzenia dziejowego; była nim właśnie Rewolucja Październikowa, obwieszczona światu przed 42 laty salwami dział z Aurory...
  - Studiowanie bogatej literatury radzieckiej z zakresu radia i telewizji stwarza każdemu realne możliwości poznania nowości technicznych, pogłębia wiedzę fachową i wydatnie pomaga w przysposobieniu radioamatorskim...
 • Telewizja radziecka (4)
  Rozwój telewizji w ZSRR został zapoczątkowany w roku 1951, kiedy to przystąpiono do budowy pierwszych doświadczalnych stacji nadawczych. 2 maja 1931 r. uruchomiono stację nadawczą telewizji mechanicznej oraz centrum doświadczalne w Moskwie, a w rok później drugą z kolei stację telewizyjną w Leningradzie. Po kilkuletnim okresie prób eksploatacyjnych obydwa te obiekty, pracujące już na zasadzie systemu elektronowego, podjęły normalne nadawanie programów w r. 1938...
 • Elektronika w gospodarce narodowej ZSRR (6)
  Trudno dziś sobie wyobrazić rozwój gospodarki narodowej jakiegokolwiek kraju bez szerokiego wykorzystania w niej elektroniki. Widać to na przykładzie osiągnięć realizowanych przez Związek Radziecki w dziedzinie automatyzacji. Opiera się ona w znacznym stopniu na urządzeniach elektronicznych. Jednym z przykładów może być zastosowanie elektroniki w zakładach produkcji łożysk tocznych, elektroenergetycznych oraz wielkiej chemii...
 • Kącik filatelistyczny (9)
 • Wzmacniacze m.cz. bez transformatora wyjściowego (10)
  W ostatnich latach zarówno w Związku Radzieckim jak i zagranicą prowadzone są prace nad konstrukcją urządzeń (w tym i wzmacniaczy m.cz.) zapewniających wzmocnienie i odtwarzanie dźwięku przy znikomo małych zniekształceniach.
  We wstępnych stopniach wzmacniaczy m.cz., w związku z występującymi tam niewielkimi napięciami sygnału - zniekształcenia nieliniowe są małe, a zniekształcenia częstotliwości mogą być obniżone drogą wyboru odpowiednich wartości elementów wzmacniacza. Największe zniekształcenia powstają w stopniu wyjściowym wzmacniacza, przy czym główną ich przyczyną jest zwykle transformator wyjściowy. Transformator wyjściowy ogranicza zakres odtwarzanych częstotliwości...
  [Artykuł - Wzmacniacze m.cz. bez transformatora wyjściowego]
 • Superheterodyna tranzystorowa (13)
  Układ, którego sposób wykonania podano w niniejszym artykule, dotyczy przenośnego odbiornika o ciągłym strojeniu przeznaczonego do odbioru stacji średniofalowych (550-1550 kHz) w czasie wycieczek turystycznych i wyjazdów urlopowych, kiedy to trudno liczyć na odbiór tylko jednej wybranej stacji. Czułość odbiornika 1,5 - 2mV/m, moc wyjściowa - 0,2W przy współczynniku zawartości harmonicznych 4%...
 • Odbiornik telewizyjny RUBIN (16)
  Zestaw lamp: 2 x 6N3P, 5 x 6Ż1P, 6Ż5P, 6P9, 6N2P, 2 x 6N1P, 2 x 6P1P, 6P13S, 2 x 5C4S, 6C10P, 1C11P, 43ŁK2B.
 • Tranzystorowy odbiornik radziecki SIURPRIZ (19)
  Stosowane tranzystory: 7 szt. typu P-14
  Zakresy: 150÷415 i 520÷1600 kHz.
 • Wielka wieża antenowa Moskiewskiej Stacji Telewizyjnej (20)
  W 1958 roku został zakończony pierwszy etap rekonstrukcji moskiewskiego centrum telewizyjnego. W bieżącym roku rozpoczęta zostanie (w dzielnicy Ostankino) budowa nowej stacji telewizyjnej o dużej mocy. Wśród obiektów budowanej stacji szczególne znaczenie będzie miał wielki maszt z wstępnie sprężonego żelazobetonu, o wysokości przeszło pół kilometra...
 • Nowe radzieckie odbiorniki popularne ZARIA i STREŁA (22)
  Nowoczesne lampy elektronowe i podzespoły o małych wymiarach umożliwiają konstruowanie mniejszych i lżejszych, a jednocześnie mających lepsze wskaźniki jakościowe odbiorników radiofonicznych. Produkowane obecnie w ZSRR nowe aparaty popularne "Streła" (Strzała) i "Zaria" (Zorza) należą do takich właśnie odbiorników...
 • Prosty miernik częstotliwości (23)
  Opisany niżej przyrząd służy do pomiaru częstotliwości prądu zmiennego w zakresie 10Hz - 100kHz. Odczyt częstotliwości odbywa się bezpośrednio ze skali miernika wskazówkowego, co pozwala na szybkie dokonywanie pomiaru...
  Tranzystory: CK722, P6B/P6G.
 • Prostowniki z diodami półprzewodnikowymi (24)
  Główną zaletą użycia diod półprzewodnikowych w prostownikach jest wyższy współczynnik sprawności i dłuższy okres pracy niż w przypadku użycia lamp...
 • Anteny ramowe do zdalnego odbioru telewizyjnego (25)
  Przy dalekim odbiorze telewizyjnym (z odległości 100 - 200 km od nadajnika telewizyjnego) odtwarzanie obrazu zaczyna być mniej stabilne niż odbiór towarzyszącego mu dźwięku. W tych przypadkach należy stosować anteny nastrojone na częstotliwości bliższe częstotliwości nośnej wizji...
 • Układ kompensujący zniekształcenia (26)
  Skutecznym i szeroko stosowanym sposobem zmniejszania zniekształceń we wzmacniaczach m.cz. jest ujemne sprzężenie zwrotne. Głębokie ujemne sprzężenie zwrotne zmniejsza bardzo znacznie wzmocnienie układu.
  Na rysunku przedstawiony jest układ wzmacniacza mocy m.cz. kompensujący liniowe i nieliniowe zniekształcenia bez zmniejszania wzmocnienia...
 • Półprzewodniki w odbiornikach radiofonicznych (27)
  W ciągu ostatnich lat przemysł Związku Radzieckiego osiągnął znaczne postępy w produkcji tranzystorów. Obejmuje ona wielkie serie tranzystorów o częstotliwości granicznej do 100MHz, a w przypadku doświadczalnych serii - do 500MHz...
 • Termistory (28)
  Termistorami nazywamy półprzewodnikowe oporniki o oporności uzależnionej od temperatury. Odznaczają się one ujemnym i stosunkowo dużym cieplnym współczynnikiem oporności...