Lampy elektronowe (wyd. 1)


Bohdan Paszkowski, Jan Hennel "Lampy elektronowe"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 4120 egz., Warszawa, 1953

 • Wykaz ważniejszych oznaczeń (9)
 • Wstęp (13)
 • Część I: Podstawy fizyczne elektroniki
  1. Ogólne dane fizyczne (15)
  Stałe fizyczne. Tablice pierwiastków chemicznych. Wykaz źródeł.
  2. Elektrony, jony i ich ruchy (19)
  Elektron. Jony. Ruch elektronów w polu elektrycznym. Ruch elektronów i jonów w polu magnetycznym. Wykaz źródeł.
  3. Optyka elektronowa (30)
  Podstawowe prawa optyki elektronowej. Wyznaczanie torów elektronu w polu elektrycznym nierównomiernym. Soczewki elektryczne. Soczewki magnetyczne. Rozbieżność promienia elektronowego. Błędy odwzorowań elektronooptycznych. Wykaz źródeł.
  4. Emisja elektronów (51)
  Rozkład energii elektronów z metalu. Praca wyjścia elektronów z metalu. Rodzaje emisji elektronów. Emisja termoelektronowa. Emisja fotoelektronowa. Emisja wtórna. Emisja autoelektronowa. Wykaz źródeł.
  5. Wyładowania elektryczne w gazach (73)
  Prąd elektryczny w gazach. Kinetyka gazów. Wytwarzanie jonów. Zanikanie jonów. Systematyka wyładowań elektrycznych w gazach. Wykaz źródeł.
  6. Promieniowanie cieplne (113)
  Promieniowanie ciała czarnego. Promieniowanie ciał rzeczywistych. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wykaz źródeł.
 • Część II: Właściwości i przykłady budowy lamp elektronowych
  7. Termokatody (124)
  Wielkości charakterystyczne termokatody. Rodzaje termokatod. Katoda wolframowa. Katoda torowana. Katody tlenkowe. Grzejniki termokatod pośrednio żarzonych. Porównanie właściwości termokatod. Wykaz źródeł.
  8. Lampa dwuelektrodowa (dioda) (147)
  Charakterystyka diody. Uproszczona teoria diody. Zakres prądu początkowego. Zakres ładunku przestrzennego. Wpływ napięcia kontaktowego na charakterystyki diody. Czas przelotu elektronów w diodzie.
  9. Lampa trójelektrodowa (trioda) (171)
  Pole elektryczne w triodzie. Zależność przechwytu od rozmiarów układu elektrod. Charakterystyki i parametry triody idealnej w zakresie Us<0. Charakterystyki triod rzeczywistych w zakresie Us<0. Parametry triod rzeczywistych w zakresie Us<0. Prąd siatki w triodzie. Wykaz źródeł.
  10. Lampa pięcioelektrodowa (pentoda) (202)
  Rozkład pola elektrycznego w pentodzie. Charakterystyki pentody. Parametry pentody. Wykaz źródeł.
  11. Lampy gazowane (208)
  Lampy jarzeniowe. Lampy łukowe. Wykaz źródeł.
  12. Lampy oscyloskopowe (224)
  Uwagi ogólne. Wyrzutnia elektronowa. Układ odchylający. Ekran luminujący. Wykaz źródeł.
  13. Lampy fotoelektryczne (257)
  Fotokatody. Charakterystyki fotonówek. Zwiększanie czułości. Wykaz źródeł.
  14. Budowa lamp elektronowych (269)
  Uwagi ogólne. Lampy małej mocy. Lampy dużej mocy. Lampy mikrofalowe.
  15. Chłodzenie anod w lampach elektronowych (288)
  Moc wydzielana w anodzie. Anody o chłodzeniu naturalnym. Anody o chłodzeniu wodnym. Anody o chłodzeniu powietrznym. Wykaz źródeł.